धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के हुन्?

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

व्होरो सहितको निवेदन

कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश

निवेदन दर्ता

धरौटी फिर्ताको निर्णय