Construction of premix carpet road at Naya Bazar - Thalaha - bhoudaha - motipur - banigama - sadak ko punit lal majhi ko ghar uttar