नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस कसरी प्राप्त गर्ने?

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

प्रति नागरिकताको फारम कलोमसीले भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम भारी

सनाखत गर्नजानेको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)

जन्म दर्ता

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

बसाई सराइ दर्ता, पत्र बिवाह दर्ता

Pages