सूचना तथा समाचार

नागरिकता सम्बन्धी

नागरिकता सम्बन्धी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम - बेरोजगार दर्ता गराउने अवधि २०७५ चैत्र महिना सम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा

रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को दफा ११, रोजगारीको हकसम्बन्त्धी ननयमावली, २०७५ को ननयम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम स्‍ ालन ननदेजिका, २०७५ को दफा १८ बमोजजम आगामी आनथयक वर्य २०७६।७७ मा स्थानीय तह मातहत रहेका रोजगार सेवा केन्त्रको समन्त्वयमा प्रदान गररने १०० ददन बराबरको न्त्यूनतम रोजगारीमा स

Pages