FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

धरौटी फिर्ता सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

व्होरो सहितको निवेदन

कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश

निवेदन दर्ता

धरौटी फिर्ताको निर्णय

घरजग्गा नामसारी सिफारिस सेवा को लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि

नाताप्रमाणित को सिफारिस

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि/१६ वर्ष नपुगेको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

अन्क्शबनडा को प्रतिलिपि

जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि तथा सक्कल नागरिकताको प्रतिलिपि

वडा सचिबको किटानी सिफारिस

गत वर्षको कर बुझाएको

स्थलगत वडा सर्जमिन मुचुल्का

 

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु:

प्रति नागरिकताको फारम कलोमसीले भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम भारी

सनाखत गर्नजानेको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)

जन्म दर्ता

शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

बसाई सराइ दर्ता, पत्र बिवाह दर्ता